پسر شجاع

دیشب خودم وقت دکتر داشتم و وقتی با بابا و  سروش رفتیم توی مطب سروش دم گوشم می گفت مامان منم دلم درد می کنه.منم ببر دکتر باشه؟ گفتم بعد دکتر بهت آمپول میده ببری بزنی ها!!!بازندهگفت من که از آمپول نمی ترسم.منم گفتم باشه

توی اتاق دکتر که هیچی نگفت، ولی همین که بیرون اومدیم شروع کرد به اصرار که منم خب دلم درد می کنه...!خدا رو شکر منشی دکتر روپوش پوشیده بود.منم گفتم خانوم دکتر ببخشین این پسر ما دلش درد می کنه.سروش هم خوشحال رفت و رو صندلی کنار منشی نشست منتظر معاینه

بنده خدا خانوم منشیه متعجب مونده بود که من دارم واقعا اشتباه می کنم؟؟تعجبکه با یه چشمک همه چی حل شد.این شد که خانوم دکتر هم تجویز کرد و پایین توی داروخونه یه قوطی نان۳ برای دل دردش گرفتیم

/ 0 نظر / 5 بازدید